Make your own free website on Tripod.com
Banner di atas tiada kena mengena dengan saya. Ia adalah dari syarikat yang memberi ruang web ini.
Lepak sungguh kat sini

 
Bahasa Inggeris: Antara Pendaulatan Dan Penguasaan

ISU bahasa Inggeris benar-benar menimbulkan polemik baru dalam masyarakat kita hari ini. Bermula dengan luahan rasa bimbang dari kalangan pimpinan tertinggi negara terhadap kelemahan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar Melayu, isu ini terus segar menjadi bahan perbualan dan perbahasan daripada pelbagai komponen masyarakat.

Seperti kelaziman, apabila satu-satu isu tercetus maka ramailah yang cuba memberikan pandangan dan tanggapan. Ada yang menyokong dan ada juga yang menentang. Malah seringkali juga tanggapan dan cadangan yang dikemukakan lebih berbau emosi yang tidak bersandarkan kajian dan kefahaman mendalam terhadap isu-isu yang berbangkit.

Antara yang paling lantang mengemukakan idea penyelesaian masalah kelemahan penguasaan bahasa Inggeris ini termasuklah Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) yang mencadangkan agar diwujudkan semula sekolah aliran Inggeris dari peringkat pra-sekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi.

Sememangnya tanggapan berani GPMS ini telah mengundang pelbagai reaksi dan tanda-tanya terutamanya apabila ia menyentuh soal dasar negara iaitu Dasar Bahasa Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Apa yang lebih ironi ialah cadangan tersebut lahir daripada pertubuhan yang berorientasikan nasionalis bangsa dan selama ini dikenali sebagai antara yang lantang memperjuangkan pendaulatan bahasa Melayu.

Persoalannya apakah cadangan pengwujudan semula sekolah aliran Inggeris yang sudah lama dimansuhkan mampu menyelesaikan masalah penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar Melayu hari ini? Apakah dengan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam pendidikan akan berjaya membina bangsa yang maju dan berdaya saing? Bagaimanakah pula masa depan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan?

Peranan bahasa sebagai alat komunikasi terpenting adalah suatu yang tidak perlu dibahaskan lagi. Bahasa turut memainkan peranan penting sebagai alat untuk mencari dan menimba ilmu pengetahuan. Malah peranan bahasa sebagai senjata ampuh dalam mempertahankan jatidiri bangsa dan alat perpaduan masyarakat juga adalah satu yang tidak boleh dipandang enteng.

Jika ditelusuri lembaran sejarah, kita akan mendapati perjuangan untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah memakan pengorbanan yang besar. Selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969, kedudukan Bahasa Melayu mula terjamin dan menjadi wahana penting untuk memantapkan perpaduan dikalangan kaum.

Majlis Perundingan Negara yang dibentuk ekoran tragedi ngeri itu, telah menggagaskan beberapa resolusi penting termasuklah penegasan semula perlaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (DPK) yang diasaskan kepada Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Penyata Razak dengan jelas dalam Perenggan 12 menyatakan keperluan untuk menjadikan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, sebagai bahasa pengantar utama "dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa" demi perpaduan negara. Laporan Rahman Talib 1960 memperkukuhkan lagi tujuan dan cara mencapainya. Berlandaskan kepada kedua-dua Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib, wujud Akta Pelajaran 1961.

Dalam bidang pendidikan, DPK telah dilaksanakan dengan berkesan secara berperingkat. Sekolah aliran Inggeris mula ditukar menjadi aliran kebangsaan. Dalam tahun 1970, darjah satu sekolah rendah aliran Inggeris menjadi darjah satu aliran kebangsaan. Seterusnya penukaran ini berjalan hinggalah ke tahun 1982 apabila Tingkatan Enam Atas aliran Inggeris menjadi aliran kebangsaan.

Usaha yang dijalankan melalui penegasan pendaulatan dan penggunaan bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu sebagai pengantar utama di dalam sistem pendidikan kebangsaan adalah semata-mata untuk menyelesaikan masalah perkauman yang melanda lantaran wujudnya fragmentasi dalam masyarakat akibat daripada kepelbagaian aliran pendidikan. Malah pelbagai aliran pendidikan yang ditinggalkan oleh penjajah Inggeris di peringkat sekolah hinggalah ke peringkat tertinggi inilah yang antara penyebab utama kerenggangan hubungan antara kaum yang akhirnya meletus krisis terbesar antara kaum pada 13 Mei 1969.

Memahami sejarah dan kepentingan meletakkan bahasa Melayu di tempatnya adalah penting agar dalam upaya dan semangat yang bergelodak untuk menguasai bahasa asing, kita tidak sekali-kali cuba merendahkan martabat bahasa sendiri yang menjadi asas perpaduan dan pembinaan jatidiri bangsa Malaysia. Malah dalam mengorak langkah ke hadapan bagi membangunkan tamadun bangsa yang gemilang, keyakinan terhadap bahasa sendiri tidak harus luntur sehingga sanggup melakukan tindakan yang tidak wajar yang hanya menuntun kepada masalah yang lebih besar.

Berapa banyak negara yang cuba mendaulatkan bahasa asing sebagai bahasa utama dan pengantar di dalam kerangka masyarakatnya tidaklah berada pada tahap yang membanggakan. Sebagai bukti, negara Filipina menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di peringkat sekolah rendah, menengah, maktab dan universiti tetapi Filipina tidak pula dianggap sebagai sebuah negara maju.

Sebaliknya negara Jepun, Korea, Peranchis, Jerman yang menggunakan bahasa ibundanya sendiri dan tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, sudah dan terus maju dalam bidang sains dan teknologi.

Namun semangat mendaulatkan dan memartabatkan bahasa kebangsaan tidaklah bermakna kita harus taksub dan beremosi sehingga menafikan kepentingan menguasai bahasa-bahasa asing demi memperluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Malah realiti hari ini yang meletakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa dan bahasa utama era teknlogi maklumat pastilah menagih masyarakat kita untuk menguasai bahasa tersebut.

Islam juga turut menekankan aspek keperluan mempelajari dan menguasai bahasa asing dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai alat dalam membina tamadun bangsa yang lebih kuat dan dinamik. Hadis Rasulullah yang menganjurkan para sahabat dan umat Islam secara keseluruhannya untuk menuntut ilmu sehingga ke negeri China adalah satu ungkapan simbolik yang penuh dengan seribu satu pengertian.

Ungkapan keramat baginda Rasulullah S.A.W. inilah juga telah membuka lembaran baru sejarah peradaban Islam dalam membina tamadun umat yang unggul. Berapa banyak khazanah ilmu tamadun asing telah dipelajari melalui penterjemahan teks-teks bahasa asing daripada tamadun Yunani, Rom, Mesapotamia, Mesir, Hindu dan sebagainya.

Sebagai contoh, di Baghdad telah didirikan sebuah pusat ilmu pengetahuan yang dikenali sebagai Bait-al-Hikmah pada zaman khalifah Al-Makmun. Antara kegiatan yang dijalankan oleh institusi ini ialah menterjemah karya ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab yang mencakupi pelbagai bidang terutamanya bidang falsafah dan sains. Ilmu Yunani ini seterusnya dikembangkan oleh para cendekiawan Islam seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Tufayl dan Ibn Rusyd yang berjaya menguasai bahasa dan falsafah Yunani. Malah tidak timbul polemik pendewaan berlebihan kepada bahasa atau tamadun asing sehingga meminggirkan adat resam, budaya dan bahasa sendiri.

Penguasaan bahasa asing dalam realiti cabaran kini pastilah memberikan kelebihan kepada masyarakat kita dalam mengembangkan dan mendalami pelbagai disiplin ilmu. Malah keperluan menguasai lebih dari satu bahasa akan menjadi satu prasyarat penting dalam membentuk masyarakat yang progresif dan berdaya saing dalam era globalisasi dengan kepesatan kemajuan sains dan teknologi maklumat hari ini.

Menyedari hakikat inilah, mungkin ada asasnya kebimbangan dan kegusaran yang melingkari pemikiran pimpinan negara hari ini akan pencapaian pelajar-pelajar Melayu terutamanya dalam menguasai bahasa Inggeris.

Walaubagaimanapun kegelisahan yang melanda tidaklah bermakna kita harus menutup sebelah mata terhadap masalah yang melanda. Atau cuba lari dari alam realiti hingga masih terkapai-kapai dalam alam fantasi sendiri. Apa lagi cuba menanggapi masalah ini dengan penuh emosi sehingga melontarkan pandangan peribadi yang tidak berlandaskan pengkajian mendalam dan teliti.

Setiap permasalahan yang melanda perlu dibuat pengkajian yang teliti, rapi dan komprehensif. Ini untuk mengelakkan daripada berterusan melakukan kesilapan dengan mengambil tindakan semberono yang bersifat jangka pendek dan tidak mengambil kira faktor sebenar yang melingkari permasalahan yang ada. Akhirnya perubahan demi perubahan dilakukan yang pastinya memakan kos yang tinggi dan memberi kesan terhadap pembangunan manusiawi.

Adalah amat menghairankan kalau diperhatikan secara objektif, kegagalan pelajar-pelajar Melayu menguasai bahasa Inggeris masih berlaku sedangkan mereka diwajibkan belajar bahasa tersebut sebagai mata pelajaran wajib selama 11 tahun dalam aliran pendidikan kebangsaan.

Sekiranya orang Australia Baru (New Australian) yang diwajibkan belajar bahasa Inggeris dan mampu menguasai bahasa tersebut dalam tempoh 2 tahun sambil bekerja, mengapakah pelajar kita yang sekurang-kurangnya bermula dari darjah satu hingga ke tingkatan lima masih gagal bertutur dengan memuaskan selepas 11 tahun itu.

Fenomena sebegini pastilah memerlukan kita untuk mengkaji dengan teliti faktor-faktor yang melingkari permasalahan ini yang mungkin berkait rapat dengan kaedah mengajar bahasa Inggeris sekarang ini yang sangat kurang berkesan. Sekali lagi kita memerlukan jawapan yang konkrit dan pelan tindakan yang jelas bagi menangani masalah tersebut.

Pengkajian yang mendalam perlu dilakukan segera bagi mencari jalan keluar dan formula terbaik kepada permasalahan yang melanda. Ini bagi mengelakkan masyarakat terus berpolemik dan berdebat penuh emosi. Tindakan yang tidak disandarkan kepada satu kajian yang teliti dan komprehensif hanya akan menuntun kepada masalah yang lebih besar dan tak berkesudahan.

Apa yang lebih membimbangkan dalam upaya menguasai bahasa Inggeris ini, kita menganak-tirikan bahasa sendiri hingga tercetus reaksi dan pandangan melampau seolah-olah cuba meminggirkan terus bahasa kebangsaan yang menjadi asas pembinaan jatidiri keperibadian Malaysia. Jangan nanti kita dikutuk oleh generasi mendatang lantaran terhakisnya jatidiri keMalaysiaan apa lagi kiranya tindakan kita hanya mengiyakan kata pepatah "Yang dikendong berciciran dan yang dikejar tak dapat".

Oleh : Asyraf Wajdi Dato’ Dusuki
Presiden PKPIM

English: Robbery Among And Authority

Issue English truly creates the new polemic in society We today. Beginning with feeling expression worries from circle of leadership The highest the country towards english authority weakness among Malay student, this issue is directly fresh to become conversation material and debate From various society's components.

Such as Customary, when any one issue is sparked is then many are the one who try to give View and perception. There is the one who supports and there is also that concerning. In fact frequently also perception and proposal that is introduced more smelly Emotion that doesn't depend on the study and deep understanding towards issues That rises.

Among That most loud and clear introduces settlement problem authority weakness idea This english is including Peninsular Malaysia Students ' Union (GPMS) That suggested so that is recreated the school of stream of English from Pre-school level until to high students level.

Really Perception emboldens this GPMS encouraged various reaction and question-mark signs questions Especially it when it touches the issue of country basis that is Dasar Bahasa National and Basis of National Education. What that is more irony is The proposal is born from organisation that orients nationalist Race and is so far known as that among loud and clear fight Robbery of Malay Language.

Question What the flow proposal of again formation of school of English that had Are for long abolished to can settle the authority english problem Among Malay student today? What by making english As primary language in education will succeed in building race who Developed and competitive ability? How also future of Malay Language as National language?

Role Language as the most important communication equipment is one that doesn't need Are more further debated. Language also plays important role as equipment for Seek and draw knowledge. In fact the language role as weapon Lucky in defending race's identity and equipment of society's solidarity Also is that cannot be looked by enteng.

If Page history ditelusuri, we will realise the struggle to sovereign Malay Language as national language ate offer that Big. After black incident 13 May 1969, position of Malay Language begins Guaranteed and become important wahana to stabilise solidarity among Race.

Ceremony Negotiation of Country which is formed following the ngeri tragedy, had an idea Several important resolution including emphasis implementation Basis National education (DPK) that is established to Razak 's Official Statement 1956 and Rahman Talib 's report 1960. Razak 's official statement is clearly in Paragraph 12 explain necessity to make national language that is language Malay, as language of primary medium " by wearing a regulation "Education that includes all races by country solidarity. Rahman 's report Talib 1960 more further strengthen the purpose and method to achieve. Base To both Official Statement of Razak and Rahman Talib 's Report, creates Act of Education 1961.

In Field education, DPK was effectively in phases implemented. School of stream of English begins changed becomes the national flow. In Year 1970, the a primary school degree the flow of English becomes degree A national flow. Henceforth this change walks until to Year 1982 is when the grade six Over flow of English becomes flow National.

Effort That is implemented through robbery emphasis and the use of national language Or Malay Language as primary medium in the education system National is only to settle the commune problem that Hitting cause creates fragmentasi in society resultantly from Diversification of flow of education. In fact various flow of education that Left by traveller of English at school level until to This the highest level is what among primary reason of relation estrangement Among race that eventually erupts the biggest crisis at 13 among race May 1969.

Understand History and importance put Malay Language in its place to is important In order to in the effort and spirit stormy that to control foreign language, We try to not lower grade of language that becomes itself at all Solidarity principle and the construct of Malaysian Nation identity. In fact in beginning Step ahead to develop race's bright civilisation, confidence Towards language should not is personally outdated until being able to do Action that is not proper that only menuntun to problem that more Big.

How much Many countries which try to sovereign foreign language as primary language And the medium in its society's framework is not with level That brings pride. As evidence, the country of Philippines uses english As medium's language at primary school level, secondary, college And university but Philippines is not also considered as a country Developed.

On the other hand Country of Japan, Korea, France, Germany which uses its mother tongue Itself and doesn't use the english as medium's language, Had and directly progressed in the field of science and technology.

However Spirit sovereign and grades national language being not meaningful We must is the suspicion and emotional until deny that importance controls Foreign languages for widen and develop knowledge. In fact reality today that puts the english as language International communication and primary language of information teknlogi era surely Hope for our society to control the language.

Islam To also emphasise aspect necessity study and control language Foreign in raising and develop knowledge at the same time As equipment in building race's civilisation that is stronger and dynamic. Saying Of The Prophet that organises friends and the muslims Its whole to pursue knowledge until state of China is a Symbolic expression that is full with an a thousand meaning.

Expression Sacred of S His Majesty Rasulullah A.W. This also opened new page Civilisation Islam history in building follower's superior civilisation. How much Many knowledge foreign civilisation possessions were studied through translating Foreign language texts from civilisation of Greek, Rome, Mesapotamia , Egypt, Hindu etc.

As Example, in Baghdad was built by a centre of knowledge that Known as Byte-al-the Wisdom at era of Al 's khalifah-Makmun . Among Activity that is implemented by this institution is to translate academic creation From language of Greek to Arabic that includes various fields especially Field philosophy and science. This Greek's knowledge is henceforth developed by Intellects of Islam such as al-Kindi , al-Farabi , Ibn Tufayl and Ibn Rusyd who succeed control language and philosophy Greek. In fact doesn't arise God's polemic more excessive to language or foreign civilisation until Marginalise the customs, culture and language itself.

Authority Foreign language in challenge reality now surely gives surplus To our society in developing and delve deeper into various disciplines Knowledge. In fact necessity control more than a language will become a Important prasyarat in forming the society who is progressive and able To equalise in globalisation era with fast development progress science and technology Information today.

Notice This truth, might have its principle the concern and anger that girdle Thought country leadership today will is achievement of Malay students Especially it in controlling the english.

Nevertheless Anxiety that hits doesn't mean that we must close half Eye towards problem that hits. Or try to run from world of reality until Still terkapai - kapai in world of fantasy itself. Furthermore try to perceive This issue is fully the emotion until giving the personal view That doesn't based on the deep studies and careful.

Each The careful studies must be made to problem that hits, neat and Comprehensive. This to avoid from continuing to do mistake By taking action reckless that is the short-term and not Take into account true factor that girdle problem that there is. Eventually Change is for change is done by that certainly eaten the high cost And give the result towards humane development.

Is Extremely surprise if is paid attention to by objective, failure students Malay controls the english is occurring while they are obliged Learn the language for 11 deep years as obligatory subject Flow of national education.

If New Australian (New Australian ) who is obliged learns english And can control the language in 2 years period when working, Why our student who at least begin from degree one Until grade five is failing speak satisfactorily after 11 yearly that.

Phenomenon Like this to surely need us to study factors closely That girdle this problem that might relate closely with method Teach the english nowadays the very more less effective. Once More further we need response that is the concrete and plan of clear action To handle the problem.

Studies The deep must be carried out urgently to seek a way out and formula The most best to problem that hits. This to avoid society Directly argue and debatable , full the emotion. Action that is not leaned against To a study that is careful and comprehensive only will be menuntun to Problem that is bigger and endless.

What Which more worries in effort controls this english, us Discriminating against language itself until is sparked by reaction and view extreme As though try to marginalise direct national language that become the foundation Identity construct individuality Malaysia. Don't wait for us is curse by Generation come suddenly cause is eroded by identity of MALAYSIA furthermore To calculate our action only mengiyakan said the dictum " which is kendong is scattered And which is pursued" doesn't receive.

By : Asyraf Wajdi Dato Dusuki
President PKPIM

 
semua maklumat di sini adalah hakmilik semua, sila perbanyakkan lagi
©SIMEE CYBER - http://simee.bravepages.com/ - 2002